GOOD LIFE

REDBERGSLIDS UNIKA ARBETE MED SOCIAL HÅLLBARHET

För friskare elever och bättre prestationer

Samverkan mellan Redbergslids IK och Göteborg Stads grundskoleförvaltning har mynnat ut i konceptet Good Life. 

Bakgrunden till Good Life är RIKs, sedan lång tid tillbaka, samverkan med skolan och ambitionen att bidra till att varje barn får bra förutsättningar för ett friskt, hälsosamt liv och goda skolresultat. Barn och ungdomar rör sig för lite och sitter stilla för mycket. Endast 44% av pojkarna och 22% av flickorna når upp till rekommendationen 60 min. fysisk aktivitet per dag. Kombinerat med en kost som innehåller mycket snabbmat och socker bidrar detta till försämrad psykisk och fysisk hälsa. Samtidigt ökar mobbning och alltfler barn upplever utanförskap. Med dessa utmaningar som grund har RIK utvecklat en konceptet Good Life. 

 

Good Life består av fyra grundpelare

Rörelseglädje
Med hjälp av enkla medel och övningar vill RIK främja rörelseglädje genom t.ex. rastverksamhet eller enkla pulshöjande aktiviteter för att inleda, pausa eller avsluta lektioner.  

Kost och nutrition
RIK vill väcka ett intresse för näringsrik kost, sockrets inverkan och hälsosamma levnadsvanor i tidig ålder genom t.ex. lektioner och kostvandring.

Värderingar
Genom samtal om bl.a. språkbruk, könsroller, självkänsla, självförtroende och Fair Play inom och utanför idrotten vill RIK bidra till en miljö där eleverna är schyssta mot varandra, en miljö där eleverna talar med varandra på ett bra sätt samt en miljö där varje känsla är okej.

Läxhjälp
Med hjälp av näringslivet kan läxhjälp ingå så att alla, oavsett förutsättningar, har möjlighet till läxhjälp.

Redbergslids arbete

Under ett läsår gör RIK 8-10 skolbesök med fokus på årskurs 4 och 5 där innehållet utgår från ovanstående grundpelare. Utöver anställda hos RIK är spelare från RIKs herrseniortrupp med på besöken för att skapa ett idolperspektiv som goda förebilder. Det är naturligt för RIK att samverka med skolan och verka för rörelseglädje, sunda kostvanor och goda värderingar. En avsiktsförklaring och en projektplan som sträcker sig över tre år är gäller för de båda parterna, Redbergslids IK och Göteborg Stads grundskoleförvaltning.

Målet är att skapa en modell för en fungerande samverkan mellan grundskolan och föreningslivet samt att Good Life ska växa med kvalitet och nå ut till fler skolor, klasser, elever och föreningar.

Utvärdering görs löpande för att förbättra innehåll och genomförande. Elever, lärare och rektorer är mycket positiva till Good Lifes innehåll och genomförande enligt den utvärdering som genomförts

I dag pågår Good Life vid 10 skolor med fokus på årkurs 4 och 5. När vi har aktiviteter på rasten deltar de flesta eleverna på skolan. Vår ambition är att är att så många skolor som möjligt ska få tillgång till Good Life i framtiden. Nästa steg är att växla upp Good Life till fler föreningar och fler skolor för att på sikt omfatta de flesta skolor i Göteborg. RIK vill ta ledningen i utbyggnaden av Good Life och välkomnar därför partners från näringslivet för att bidra finansiellt och hjälpa till att nå målen.

Globala mål

De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling år 2015. Syftet är att till år 2030 uppnå en social, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över, detta kallas ofta Agenda 2030. Genom att arbeta utefter Agenda 2030 och mot de globala målen ska världen uppnå avskaffning av extrem fattigdom, uppnå minskade ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Good Life innebär att vi arbetar med fem av de globala målen – god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet, minskad ojämlikhet samt hållbara städer och samhällen.

Good Life Partners

Kontakt

info@redbergslid.se